Mål: P 9601-14

MÖD 2015:26

Vägledande avgörande

Ansökt byggnadsåtgärd har bedömts planenlig och uppfylla kraven på anpassning till omgivning och befintlig bebyggelse och utformning. I målet uppkom bl.a. fråga om byggnadens volym, med flera ytor öppenarea, innebar att byggrätten överskrids. Då detaljplanen inte reglerat omfattningen av öppenarea har denna fråga bedömts utifrån anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL, med beaktande av utformningskravet i 8 kap. 1 § 2 PBL.