Mål: P 10236-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en lager/förrådsbyggnad inte varit anpassad för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och att den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden inte varit av sådan art att det funnits skäl att medge undantag från detta krav. Det av nämnden beviljade bygglovet har därför upphävts.