Mål: M 919-15

Avgörande

I ett mål om strandskyddsdispens och föreläggande att vidta vissa åtgärder har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att tiden för när åtgärderna ska utföras har preciserats.