Mål: M 1260-14

Avgörande

Angående begränsningsvärde för TBT, vid dispens för dumpning av muddermassor i havet. Utrymme har bedömts saknas att tillåta ett uppenbart högre begränsningsvärde än uppmätta halter i omgivningen. Vidare har konstaterats att någon avvägning enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken inte aktualiseras vid dispensprövningen, utan prövning av dispens från det generella dumpningsförbudet innebär en bedömning enbart enligt 15 kap. 31-33 §§ miljöbalken.