Mål: P 9750-14

Avgörande

En björk växer på en fastighet i anslutning till en annan fastighet. Frågan i målet är om björken orsakar grannfastigheten betydande olägenhet enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Även fråga om bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i den aktuella kommun har haft förutsättningar att förelägga den förstnämnda fastighetsägaren att vidta nödvändig åtgärd med stöd av PBL.