Mål: P 7439-14

Avgörande

Frågan om jäv. Ordföranden i en byggnadsnämnd har samtidigt som han innehaft denna post också varit suppleant i ett kommunalt bostadsbolag. Bolaget hade sökt bygglov. Ordföranden hade undertecknat ett yttrande i detta ärende. Bygglovet hade avslagits eftersom det stred mot detaljplanen. Ordföranden har bedömts jävig vid handläggningen av ett ärende om en ändring av detaljplanen som skulle möjliggöra byggande i enlighet med den tidigare ansökan.