Mål: F 8184-14

MÖD 2015:14

Vägledande avgörande

Två fastigheter ligger intill varandra. Ägarna till en av fastigheterna ansökte om att ett servitut skulle bildas för en avlopps- och vattenledning över den intilliggande fastigheten. Mot bakgrund bl.a. av att den redan begränsade byggbara ytan på den intilliggande fastigheten ytterligare skulle begränsas om servitutet bildades i enlighet med ansökan har bildandet av servitutet bedömts vara planstridigt. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer därför MÖD lantmäteriets beslut om att ställa in förrättningen.