Mål: M 5627-14

Avgörande

Ansökan om tillstånd att bedriva täktverksamhet har avslagits eftersom behovet av det aktuella materialet kan tillgodoses genom befintliga täkter i området och lokaliseringen av täktverksamheten mot bakgrund därav inte är lämplig.