Mål: P 8073-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens beslut att upphäva en detaljplan då planunderlaget inte visar vilka konsekvenser ett genomförande av planen skulle få på närliggande Natura 2000-områden eller skyddade fåglar. Underlaget har inte möjliggjort ett ställningstagande till behovet av Natura 2000-tillstånd eller artskyddsdispens.