Mål: M 9402-14

Avgörande

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det saknas förutsättningar för att döma ut vitet beträffande vissa delar av föreläggandet. Vitesbeloppet för de delar av föreläggandet där förutsättningar funnits för att döma ut vite har dock överstigit det av mark-och miljödomstolen jämkade beloppet. Mark- och miljöövedomstolen har därför avslagit överklagandet.