Mål: P 8555-14

Avgörande

En kommun avser att uppföra en förskola och vissa komplementbyggnader på mark som enligt detaljplanen är utlagd som byggnadsmark för allmänt ändamål samt att placera en infartsväg till förskolan på mark som enligt en annan detaljplan är avsedd för allmän plats, park eller plantering. Bygglovsansökan har avslagits eftersom den planerade infartsvägen inte kan ses som en liten avvikelse från planen enl. 9 kap. 31 b § 1 PBL och inte heller kan godtas enligt 9 kap. 31 b § 2 eller 9 kap. 31 c § PBL.