Mål: M 61-15

Avgörande

Närboendes överklagande av försiktighetsmått avseende vindkraftverk avvisades av mark- och miljödomstolen med motiveringen att tidigare beslut om försiktighetsmått hade förfallit när en ny verksamhetsutövare tagit över vindkraftverken. Efter att den nya verksamhetsutövaren hade meddelat kommunens bygg- och miljönämnd att man övertagit den anmälningspliktiga verksamheten hade dock nämnden meddelat beslut om att samma försiktighetsmått skulle gälla mot den nya verksamhetsutövaren. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt avvisningsbeslutet eftersom det var verksamheten som klagandena vände sig mot och deras överklagande innefattade också de beslut om försiktighetsmått som nämnden riktat mot nya verksamhetsutövaren även om kommunens senare beslutsdatum inte explicit hade angetts i överklagandet.