Mål: F 7896-14

Avgörande

Fakturabeloppet för en lantmäteriförrättning har ändrats då det inte av domskälen på ett riktigt sätt framgått hur beloppet har beräknats.