Mål: F 8465-14

Avgörande

LM beslutade om fastighetsreglering genom att ett samfällt markområde för väg överfördes till en fastighet. Syftet med förrättningen var att fordonstrafik skulle undvikas på den aktuella fastighetens gårdsplan. Ägarna till en grannfastighet, som i regleringen bedömdes ha faktisk tillgång till annan utfartsväg till en allmän väg, betogs därmed möjligheten att färdas till fots och med cykel på den samfällda vägen till busshållplats och bykärna. MÖD återförvisar målet till LM för att genomföra fastighetsregleringen på ett sådant sätt att belastningen av motorfordonstrafik på den första fastigheten upphör men att det inom ramen för förrättningen, genom servitut eller på annat sätt, säkerställs en rätt att färdas till fots och med cykel över den fastigheten.