Mål: M 216-15

MÖD 2015:12

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att miljöprövningsdelegationen i egenskap av tillståndsmyndighet varit behörig att pröva en ansökan om förlängning av ett tillstånds igångsättningstid enligt 24 kap 2 § andra stycket miljöbalken. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.