Mål: P 9186-14

Avgörande

I mål om detaljplan har frågorna varit om det föreligger förfarandefel på grund av att detaljplanen avviker från översiktsplanen eller att byggnadsnämnden inte har haft befogenhet att besluta om antagande av detaljplanen och om den skuggbildning som ett genomförande av planen kommer att medföra innebär en betydande olägenhet för de närboende.