Mål: P 9535-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen beviljar bygglov för nybyggnad av en telemast och två teknikbodar på en fastighet. Domstolen finner att åtgärderna inte står i strid med planens syfte och att dessa kan bedömas som en liten avvikelse från planen.