Mål: P 7868-14

Avgörande

Sedan bygglov beviljats för angöring av vandrarhemsfartyg vid Norr Mälarstrand har beslutet upphävts av länsstyrelsen. Såväl mark- och miljödomstolen som Mark- och miljööverdomstolen har instämt i bedömningen att det med beaktande av de starka allmänna intressena inte kan anses lämpligt att ta vattenområdet i anspråk för bebyggelse.