Mål: P 6299-14

Avgörande

Bygglov för komplementbyggnad. Den sökta byggnaden har ställd i relation till befintligt bostadshus ansetts som en mindre byggnad och pga. avsedd användning för hobbyverksamhet och avsaknad av bostadsfunktioner förutom kök och toalett bedömts underordnad bostadshuset. Placering långt från huvudbyggnaden har inte medfört hinder att betrakta byggnaden som komplementbyggnad. Mot bakgrund av detta och vid en sammanvägning av vad som framkommit om byggnadens storlek, utformning, och placering har Mark- och miljööverdomstolen funnit att byggnaden är att betrakta som en komplementbyggnad. Den tänkta placeringen har bedömts planenligt.