Mål: M 1120-14

Avgörande

Brukningsavgifter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster för dagvatten från allmän platsmark. Frågorna i målet rör bl.a. huruvida en beräkningsgrund för brukningsavgift som har sin utgångspunkt i en vägs trafikbelastning är förenlig med lagen, om betalningsskyldighet för avgifter kan finnas trots att väghållaren har anordnat egna va-installationer som också har del i bortledningen av dagvattnet och under vilka förutsättningar betalningsskyldighet för brukningsavgifter faller bort när ett vägdike har anordnats utmed vägen.