Mål: M 11766-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolen inte ex officio har kunnat pröva om den av miljöprövningsdelegationen tillståndsgivna täktverksamheten även utgör tillståndspliktig vattenverksamhet när det endast är bolaget som överklagat miljöprövningsdelegationens beslut. Mark- och miljödomstolen avvisningsbeslut undanröjs och målet återförvisas för försatt handläggning.