Mål: P 6630-14

Avgörande

Fog har bedömts saknas för rättelseföreläggande i de delar utredning om utförande saknats, mätbar area ännu inte uppstått eftersom beträdbart golv saknats, öppenarea inte övergått i bruttoarea då byggnadens area inte helt omslutits av täta väggar och inget hinder finns för kök i komplementbyggnad. För föreläggande om rivning av olovligt uppförd tillbyggnad jämte återställande av yttervägg har dock visats haft fog.