Mål: M 8133-14

Avgörande

Länsstyrelsen har i ett tillsynsärende lämnat en grannes klagomål på miljöfarlig verksamhet utan åtgärd. Mark- och miljööverdomstolen har anslutit sig till mark- och miljödomstolens bedömning att klagomålsärendet ska återförvisas till länsstyrelsen för en prövning om det finns skäl att förelägga om ytterligare skyddsåtgärder enligt 26 kap 9 § miljöbalken.