Mål: F 4633-14

Avgörande

Angående klander av beslut vid föreningsstämma i samfällighetsförening. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett beslut som möjliggör för medlemmarna att kunna betala
del av årsavgiften genom att utföra arbete för föreningen inte står i strid med bestämmelse i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter om att bidrag i pengar ska uttaxeras av medlemmar för att täcka meddelsbehov och inte heller innebär att medlemmarna behandlas olika.