Mål: M 5853-14

MÖD 2015:23

Vägledande avgörande

Ansökan om tillstånd till kalkstenstäkt i Skövde. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan bl.a. på den grunden att sökandens utredning rörande täktens effekter på ett närliggande Natura 2000-område var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras. Ett omfattande nytt material i fråga om påverkan på Natura 2000-området har presenterats i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolen borde ha gett sökanden möjlighet att komplettera utredningen och mark- och miljödomstolen har därmed brustit i sin utredningsskyldighet. Den kompletterande utredning som sökanden nu gett in till Mark- och miljööverdomstolen bör i första hand prövas av mark- och miljödomstolen varför målet visas åter dit för en ny prövning.