Mål: P 7337-14

Avgörande

På grund av utpekande i gällande områdesbestämmelser har Mark- och miljööverdomstolen funnit att befintlig byggnad, med dess tillbyggnader, ska betraktas som fritidshus vid lovprövning avseende tillbyggnad, oaktat den faktiska användningen.