Mål: P 921-15

Avgörande

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för fasadändring samt ändrad användning från pizzeria till bostadslägenheter. Länsstyrelsen har avslagit yrkande om inhibition och mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av detta beslut. Mark- och miljööverdomstolen har funnit skäl att meddela beslut om inhibition.