Mål: M 5022-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett bolag, i egenskap av fastighetsägare, är att se som verksamhetsutövare i förhållande till en miljöfarlig verksamhet som bedrivs på fastigheten i form av ett sandmagasin. Med tillämpning av 2 kap. miljöbalken har domstolen funnit att det är rimligt att ålägga bolaget en skyldighet att ta fram förslag till kontrollprogram för fortsatt övervakning av utlakningen av metaller från magasinet.