Mål: M 5308-14

MÖD 2015:5

Vägledande avgörande

Klagorätt. I syfte att tillvarata det allmännas intresse har en länsstyrelse rätt att överklaga ett beslut fattat av en
miljöprövningsdelegation inom samma länsstyrelse.