Mål: M 5829-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har som försiktighetsmått vid sluttäckning av en deponi föreskrivit att det material som används ovan tätskiktet ska uppfylla av verksamhetsutövaren föreslagna värden avseende utlakningshalter samt kriterierna för mindre känslig markanvändning.