Mål: P 8023-14

Avgörande

Mark- och miljöövedomstolen har funnit att det inte är en liten avvikelse att placera en huvudbyggnad en meter från tomtgräns när det minsta avstånd som tillåts i planbestämmelserna är fyra meter. Den omständigheten att byggnaden placerats i enlighet med vad som åskådliggjorts i planillustrationen saknar enligt domstolen betydelse då planillustrationen inte har rättsverkan