Mål: M 1865-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen upphäver en provisorisk föreskrift gällande avledande av lakvatten från en återvinningsanläggning till ett reningsverk.