Mål: M 11550-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att tillstånd att inrätta avloppsanläggning kan ges. Målet återförvisas dock till nämnden för meddelande av för tillståndet erforderliga villkor.