Mål: M 2538-14

Avgörande

Anmälan om anläggande och drift av fyra vindkraftverk enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.Vid fågelinventeringen hade framkommit förekomst av såväl tjäderhöna som spelande orrtuppar. Då förekomsten av spelplatser för skogshöns skulle komma att ha betydelse för lokalisering av vindkraftverken eller förbud mot verksamheten fann Mark- och miljööverdomstolen att underinstansernas avgöranden skulle undanröjas och ärendet visas åter till den kommunala nämnden för vidare handläggning så vitt avser förekomsten av skogshöns.