Mål: P 2537-14

Avgörande

Ansökan om bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk. Av fågelinventeringen framgick att observationer skett av tjäder och spelande orre. Någon närmare analys av förekomsten av skogshöns saknades. Då förekomsten av spelplatser för skogshöns skulle kunna få betydelse för bedömningen av om lokaliseringen av vindkraftverken är lämplig undanröjdes den kommunala nämndens beslut om bygglov och ärendet visades åter till nämnden för vidare handläggning i den del som gäller skogshöns.