Mål: P 7184-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att byggnadsnämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.