Mål: P 8162-14

Avgörande

I ett mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen funnit att frågan om den planerade byggnadens påverkan på landskapsbilden måste prövas även enligt plan- och bygglagen (2010:900) och att därmed en prövning enligt bestämmelserna i den numera upphävda 19 § naturvårdslagen (1964:822) inte kan ersätta en sådan prövning. Mark- och miljödomstolens dom har upphävts och länsstyrelsens beslut fastställts.