Mål: F 8994-14

Avgörande

Förrättningskostnader enligt anläggningslagen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att klagandens inledande skrivelse till Lantmäteriet har formulerats på ett sådant sätt att den innefattat en begäran om förrättning, att betalningsskyldighet för förrättningskostnader uppkommit efter att klaganden återkallat ärendet och att skäl för jämkning av kostnaderna inte förelegat.