Mål: M 4833-14

Avgörande

Fråga om vilken betydelse ett beviljat marklov enligt plan- och bygglagen (2010:900) har vid en prövning enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.