Mål: F 10375-13

Avgörande

Fråga om fastighetsbestämning och fördelning av förrättningskostnad. Visst vägområde har bedömts omfattas av till gemensamhetsanläggning upplåtet utrymme genom att det övertagits för väghållning av vägförening genom förrättningsuttlåtande från 1965. Nyttan av fastighetsbestämningen i dess helhet har bedömts vara något större för den ena fastigheten på grund av bestämning av utarrenderade områden. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader.