Mål: M 4270-16

Avgörande

Fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens med stöd av bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-områden i 7 kap. 18 § d-e miljöbalken.