Mål: P 1022-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att lämna inkommen tillsynsanmälan utan åtgärd. Anmälan har avsett en bygglovsbefriad byggnad för vilken nämnden meddelat startbesked. Eftersom byggnaden uppförts i enlighet med anmälan kan nämnden inte i efterhand ingripa med tillsynsåtgärder mot byggnaden.