Mål: F 5004-16

Avgörande

Fastighetsbestämning av gräns. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att gränsen, vilken lagligen bestämts vid ett laga skifte år 1855, varken på grund av överenskommelse (gränshävd) eller urminnes hävd skulle ha en annan sträckning än den lagligen bestämda. Inte heller har det funnit skäl att jämka gränsens sträckning. Lantmäteriets beslut har därför fastställts.