Mål: M 6995-16

MÖD 2016:21

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att dispens från strandskyddet inte ska beviljas för uppförande av tre enbostadshus inom ett mindre lövskogsområde som omfattas av utvidgat strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att aktuellt område visserligen genom järnväg (Västra stambanan) är avskilt på sådant sätt att särskilda skäl föreligger trots att passage i form av gångtunnel finns. Med hänsyn till att det utvidgade strandskyddet avser att skydda mindre skogsområden och aktuellt områdes höga naturvärden har det dock inte visats att uppförandet av husen är förenligt med strandskyddets syfte.