Mål: M 2076-16

Avgörande

Tillsynsärende angående vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens domslut att återförvisa ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning, eftersom det inte har funnits tillräckliga skäl att avsluta ärendet utan åtgärd. Mark- och miljödomstolen har dock gjort en allt för omfattande prövning i beslutet om återförvisning.