Mål: F 7567-16

Avgörande

Återförvisning till mark- och miljödomstol på grund av grovt rättegångsfel. En gemensamhetsanläggning som rör ett allmänt intresse har omprövats av lantmäterimyndigheten. Mark- och miljödomstolen har ändrat lantmäterimyndighetens beslut på ett sådant sätt att det allmänna intresset berörts, trots att domstolen i sin handläggning varken hört länsstyrelsen som företrädare för det allmänna intresset eller kallat länsstyrelsen till sammanträde.