Mål: P 7052-16

Avgörande

Detaljplan för bostäder m.m. Kommunen har upphävt strandskyddet inom kvartersmark i en detaljplan med avsikt att till området flytta en kulturhistoriskt värdefull byggnad som det är ett angeläget allmänt intresse att bevara. MÖD fann dock att intresset av att bevara byggnaden kunde tillgodoses utanför strandskyddat område. Eftersom det inte funnits skäl att upphäva strandskyddet har detaljplanen, efter medgivande från kommunen, upphävts i den delen.