Mål: M 11144-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas beslut beviljat dispens för igenläggning av dike som omfattas av biotopskydd. Som skäl för avgörandet har anförts att länsstyrelsen har meddelat dispens för igenläggning av anslutande dike, att aktuellt dike därmed är mer eller mindre avskilt från andra öppna diken, att annat öppet dike av samma typ finns i närheten och att delar av två skiften kommer att tas ur bruk om dispens inte kan meddelas. Vid en samlad bedömning har därför dispens beviljats.