Mål: M 5099-16

Avgörande

I MMD har den särskilda ledamoten som deltog i avgörandet saknat förordnande. MÖD har funnit att ett sådan bristande domförhet får antas ha påverkat målets utgång och att felet inte kan avhjälpas genom prövning i högre rätt. Undanröjande har bedömts behöva ske oberoende av parternas vilja. Underrättens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen.