Mål: M 5128-15

Avgörande

Frågan om maximal ljudnivå nattetid från ett hamnområde. MÖD har tillåtit en höjning av detta värde från 55 dBA till 60 dBA mot bakgrund bl.a. av de svårigheter hamnen skulle ha att bedriva verksamheten vid strängare krav. Den av MÖD nu bestämda maximala ljudnivån utomhus bedöms inte, när det gäller de närboende, medföra någon risk för ett överskridande av det gällande riktvärdet för maximal ljudnivån inomhus.